فعالیت های هفتگی پرسا

فعالیت های روزانه ما به شرح زیر است:

 • آشپزی با مواد خوراکی و غیر خوراکی
 • هنر؛ نقاشی و اثرگذاری با ابزار غیر متعارف و متعارف روی سطوح متنوع
 • ساخت و تخریب
 • بازی با نور و سایه با تجهیزات متنوع
 • باغبانی، کشت و کار و ورمی کمپوست
 • بازی گروهی بدون وسیله و ابزار
 • گفتگو درباره ی حقوق کودک
 • ریتم و موسیقی در بستر زندگی
 • نمایش مشارکتی
 • ورزش، حرکت و لذت
 • بازی ریاضی و بازی علوم به روش غیر مستقیم
 • کتاب خوانی و قصه گویی با پایان باز و پایان بسته که بهانه ای است برای تمرین تفکر نقاد
 • کلاس هیچی (فعالیت آزاد کودکان به صورت روزانه)