آتلیه نور پرسا

طی بررسی‌های مختلف برای ارائه کاری نو در بستر پرورش کودکان، به کارکرد نور برخوردیم. مشتاق شدیم این کارگاه را طرح‌ریزی کنیم که برای خود ما نیز چالش هیجان‌انگیزی بود.
بعد از اجرای چند فعالیت‌های نور، بازخورد کودکان و علاقه و کنجکاوی‌شان به فعالیت‌ها، ما را بر آن داشت که جدی‌تر پروژه نور را دنبال کنیم. استفاده از نور و بازتاب آن، تجهیزاتِ متفاوت و متنوعی را می‌طلبید.
تحقیق‌ها شروع شد و منابع و تجهیزات آماده شد و بالاخره آتلیه نور شکل گرفت.
و اما در آتلیه نور چه می‌گذرد:
– هوش فضایی، هوش ریاضی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
– موتور مهارت‌های متنوع را روشن می‌کند.
– بین نیم‌کره‌ی چپ و راست تعادل ایجاد می‌کند.
– به شناخت کودک در مورد جسم خود و جسم سایر موجودات زنده کمک می‌کند.
– هماهنگی بین عضلات،اعضای بدن و اعصاب را ایجاد می‌کند.
– زاویه دید جدید به کودک می‌دهد.
– بر حواس پنج‌گانه کودک تمرکز دارد.
– به باز کشف طیف رنگ‌ها کمک می‌کند.
– با بافت‌های مختلف، اشیا و حشرات آشنا می‌شود.
– فضایی برای آشنایی با هنر میرا را ایجاد می‌کند.
– نیاز به خلاقیت و نیاز به الهام کودک را پاسخ می‌دهد.
– شرایط را برای کار مشارکتی و پروژه محور تسهیل می‌کند.

توضیح: با توجه به اینکه کلیه کارگاه‌ها مستندسازی می‌شوند، تعریف فعالیت برای هر کودک برمبنای علاقه فردی او خواهد بود. اساس کار پرسا، برمبنای لذت کودک از فعالیت و دغدغه همان روز کودک خواهد بود، نه تعریف مشخص و دستوری از قبل تعیین‌شده.